India’s Top Agricultural Producer States

Here is a list of top agricultural product producing states in India. Here we are providing list of agricultural product and states name according to their positions…. Top Agricultural States Crops name 1st Position 2nd position 3rd position Rice West Bengal Uttar Pradesh Punjab Wheat Uttar Pradesh Madhya Pradesh Punjab Jowar Maharashtra Karnataka Tamilnadu Bajra Rajasthan Uttar Pradesh… Read More »